گفته های دل من زیر آسمان خدا

دل نوشته هام
شنبه 16 آذر 1387

شب میلاد تو

 

     شب میلاد تو  

 

چقد آروم می شم وقتی می ذاری سر روی شونم  

                    

                     من حتی روز میلادت با چشمام غرق بارونم  

 

شب میلاد تو باید چراغونی کنن شهر و  

                    

                    باید بردارن از دنیا جدایی کینه و قهر و 

 

شب میلاد تو باید بیارن ماه و از بالا  

 

                     می ذارم اون و رو چشمات همین حالا همین حالا  

 

شب میلاد تو باید تموم دنیا روشن شه  

                      

                      باید قلب پر از عشقت فقط سهم دل من شه 

 

شب میلادت و تن کن بازم تن پوش ابریشم 

  

                       برای هدیه ی اون شب منم قربون تو می شم 

 

شب میلاد تو باید خدا هم دعوت ما شه  

 

                       باید تو جشن میلادت فقط حور و پری باشه  

شب میلادت و کاشکی بیای قسمت کنی با من  

 

                        تو رو جون خودت نگذار غمت باشه حریر تن 

 

 

       تولد آذری های عزیز مبارک: 

 

            مادر بزرگ ۳                       هستی ۳                     آذر ۳ 

 

           رایانا  ؟         فاطمه ۱۲           بابا محمد  ۲۲          مامان پری  ۲۳