گفته های دل من زیر آسمان خدا

دل نوشته هام
چهارشنبه 6 آبان 1388

تمام شدم

 

 

 

              و من که تمام شدم  

                                      کی شروع خواهم شد؟ 

 

 

           (من تمام شدم از دلواپسی ها تا دوباره با عشق و امید شکوفا شوم)

 

 

 

   آبانی های عزیز تولدتون مبارک!!! 

 

   محسن ۱۸ و فرنوش ۱ و آی سا ؟