گفته های دل من زیر آسمان خدا

دل نوشته هام
دوشنبه 26 مرداد 1388

حقیقت

حقیقت 

 

   آنجا  

       که گفتی 

                    حقیقت 

                            تلخ است  

       باور نکردم 

                           خدا 

                                       زیباترین  

                                                    حقیقت عالم