گفته های دل من زیر آسمان خدا

دل نوشته هام
چهارشنبه 19 فروردین 1388

تا ابد

 

  تا ابد   

            زوج را  

                            فرد می کنم  

                                                        تا ابد

                   آن جا که 

                                       دوبخش خدا 

                                                             یکیست 

 

تولدتون مبارک 

                   محبوبه   ۹     

                              زهرا   ۱۰      

                                         آیلین  ۱۲

                                                  خورشید خانم ۱۵

                                                                     خودم ۲۲ 

                                                                            خاله جون بتی ۲۴